Tetsuro Shimaguchi, Chanbara, Edinburgh

Tetsuro Shimaguchi, Chanbara, Edinburgh
August 2006